This Page

 This site is for your uploading your personal or histrical images to AR space with web interface.
Please make account with Yesterscape APP first.
Bạn có thể thêm hình ảnh vào thời gian và không gian mà không sử dụng các ứng dụng iPhone. Hãy Đăng nhập để thêm hình ảnh. Bạn có thể sử dụng Facebook, Google hoặc tài khoản Yesterscape để đăng nhập. (Bạn phải đăng nhập trước đó với các ứng dụng iPhone Yesterscape). Nếu bạn là một trong những đối tác của chúng tôi hoặc những người không có ứng dụng Yesterscape bạn có thể liên hệ với chúng để tạo ra một tài khoản đặc biệt cho bạn.

What is Yesterscape

Yesterscape là một ứng dụng máy ảnh hoàn toàn mới để xác định lại các bức ảnh. Bạn có thể trải nghiệm, trong một hình thức hoàn toàn khác nhau, bí ẩn mà hình ảnh một lần sở hữu trước khi họ trở thành kỹ thuật số.
Bạn có thể có thêm chi tiết về Yesterscape từ đây.
bạn có thể thêm hình ảnh của riêng bạn vào không gian và thời gian Yesterscape dưới đây.